GÜVENILIR ORTAK

Üzerinde notlar bulunan bir duvarın önünde konuşan üç erkek ve bir kadın

İnsanların daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olmakta kararlıyız. Eşit fırsatları teşvik etmek, çeşitliliği güçlendirmek ve insan haklarına saygı göstermek gibi çok önemli sosyal sorumluluklarımız olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımıza ömür boyu öğrenme fırsatları ve sağlıklı, keyifli bir çalışma ortamı sunuyoruz. Dünya çapında sosyal ilerlemeyi savunuyor ve eğitime erişimi destekliyor, acil durumlarda yardım sağlıyoruz.

Performans

İş başarımızın temelleri olarak müşterilerimiz ve tüketicilerimiz için sınıfının öncüsü ürün performansını ve kimyasal güvenliği sunmak.

Henkel Tüketici Markaları ve Yapıştırıcı Teknolojileri iş birimlerimizin stratejileri, sürdürülebilirlik stratejimizi yansıtmaktadır. İş birimlerimiz, kendi ürün portföyleri ve sektörel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerini, markalarını ve teknolojilerini sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla tasarlıyor ve öncelikli odak noktalarını bu doğrultuda belirliyorlar.

Geniş bir yelpazedeki ürün çözümlerimiz ve teknolojilerimizle; ekonomik, çevresel ve sosyal dönüşümü desteklemeyi amaçlıyor ve bu konuda iş ortaklarımızla birlikte ilerlemeyi hedefliyoruz. Bu hedef, hem yerel hem de global düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya etkili bir şekilde katkıda bulunmamıza ve ekonomik başarımızı artırırken, faaliyetlerimizi sorumlu bir şekilde şekillendirmemize olanak tanıyor. Bu hedef doğrultusunda, müşterilerimize ve tüketicilerimize en yüksek düzeyde ürün kalitesi ve güvenliği sunmak bizler için çok önemli.

Sunduğumuz her yeni ürünün, sürdürülebilirliğe katkıda bulunmasını hedefliyoruz. Ayrıca 2025 yılına kadar müşterilerimize ve tüketicilerimize ürünlerimizin kapsamlı bir sürdürülebilirlik profilini sunmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik dönüşümünü, hem ürün portföyümüz hem de şirketimiz açısından ölçmeyi hedefliyoruz. Şirket genelinde 2030 hedefimiz, operasyonlarımızın, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin pozitif çevresel katkısını üç katına çıkarmaktır (2010 yılına kıyasla).

İş birimlerimizin sürdürülebilirliğe nasıl yön verdiğini öğrenin.

Şeffaflık

Sürdürülebilirliği; iş yönetimimize, süreçlerimize ve politikalarımıza şeffaf raporlama, açıklama ve katılım aracılığıyla entegre etmek.

Şeffaflık, sorumlu davranışın ölçümlenebilmesi ve sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesi noktasında kritik bir önem taşır. Bu kritik önem, hem şirket içi hem de dışında geçerlidir. İş ortakları ve tüketicilerin yanı sıra, yatırımcılar ve finans piyasası da sürdürülebilirlik odaklı ürün ve çözümlere giderek daha fazla ilgi duyuyor ve değer zinciri boyunca faaliyetlerimizin etkisini anlamaya her geçen gün daha fazla önem veriyorlar. Sürdürülebilir finans ve mevzuat alanındaki uluslararası gelişmeler, süreçleri şeffaflaştırma yönündeki çabaları daha da güçlendiriyor.

Aynı zamanda, kendi sürdürülebilirliğimizi değerlendirip yönetebilmemiz, tüm şirketimiz ve değer zincirimiz boyunca, hedeflerimiz yönünde kaydettiğimiz ilerlemeyi ölçebilmemiz bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, dijital çözümler üretiyor ve dünya genelinde iş birimleri ve fonksiyonlar arası iş birliğinden ve dış ortaklıklardan yararlanıyoruz. Böylelikle bilgi tabanımızı güçlendiriyor ve sürdürülebilirlik performansımız konusunda gerekli güveni inşa ediyoruz. Amacımız, bir taraftan şeffaf raporlamayı, kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uyumu ve katılımı teşvik ederken, diğer taraftan sürdürülebilirliği iş yönetişimimize, süreçlerimize ve politikalarımıza daha fazla entegre etmektir.

Performansımızın bağımsız sürdürülebilirlik uzmanları tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması da şeffaflığımıza katkıda bulunmaktadır.

Tedarik zinciri şeffaflığı

Tedarikçi yönetimi yaklaşımımızın bir parçası olarak, tedarik zincirlerimizin ilk aşamasından itibaren şeffaflığını ve izlenebilirliğini iyileştirmek için de çaba gösteriyoruz. Bunları, örneğin palm yağı endüstrisinde olduğu gibi, sürdürülebilir tarım uygulamalarının ve adil çalışma koşullarının sağlanmasının anahtarı olarak kabul ediyoruz. Henkel'in, 2019 yılında kurulan ve şirketlerin palm (çekirdek) yağı değer zincirinde daha fazla şeffaflık yaratma ortak hedefi doğrultusunda hareket ettiği sektörler arası bir girişim olan ‘Action for Sustainable Derivatives’ üyesi olması bunun bir göstergesidir. 2023 yılında, palm kaynaklı ortak tedarik zincirimizin haritasını çıkarmak için tedarikçilerimizle birlikte çalışarak, fabrikaya kadar izlenebilirlik oranını yüzde 89 seviyesinde tutmayı ve plantasyona kadar izlenebilirlik oranını yüzde 52 seviyesine çıkarmayı başardık. Bu çalışmaları şirket dışı sürdürülebilirlik danışmanlık kuruluşunun desteğiyle gerçekleştirdik. Palm yağı endüstrisinde izlenebilirliği ve şeffaflığı artırma potansiyeline sahip dijital teknolojileri keşfetmek üzere alanında öncü partnerlerle güçlerimizi birleştiriyoruz. Sürdürülebilir kaynak kullanımı konusundaki kararlılığımızı işte bu şekilde geliştirmeye devam ediyoruz.

Yönetişim & Uyum

Uyum organizasyonumuz tüm önleyici ve reaktif önlemler için global bir sorumluluğa sahiptir. Organizasyonumuz, entegre yönetim sistemleri ve açıkça tanımlanmış sorumlulukları olan bir organizasyon yapısı ile desteklenmektedir.

İş birimlerine göre sürdürülebilirlik değerlendirmesi

Amacımız, ürün portföyümüzün sürdürülebilir dönüşümünü ölçmektir. Bu değerlendirme süreci, portföyde sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlayan ürünlerin belirlenmesini ve haritalandırılmasını içeriyor. Değerlendirme kriterleri tüm değer zincirini kapsıyor ve tüm alanlar genelindeki etkiyi dikkate alıyor.

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimimizde, portföyümüzün sürdürülebilirliğe katkısını birim içi portföy değerlendirme sürecine dayalı olarak analiz ediyoruz. Bu değerlendirmeyi stratejik yönetimimize ve ürün geliştirmemize entegre ederek, portföyümüzü en son bilimsel bulgulara dayalı olarak sürdürülebilir bir şekilde ayarlayabiliyoruz. 
Değerlendirme kriterleri, değer zinciri boyunca iklim, döngüsellik, güvenlik ve doğal kaynaklar gibi temel konulara odaklanıyor. Bu kriterler temelinde değerlendirilen ürünler dört kategoride sınıflandırıldı. Challenged (Zorlu) ve Straight Performer (Düz Performans Gösteren) kategorilerindeki ürünler sürdürülebilirliğe doğrudan katkıda bulunmaz. Contributor (Katkıda Bulunan) kategorisindeki ürünlerin olumlu yönde katkısı vardır. Son olarak Pioneer (Öncü) kategorisindeki ürünler son derece olumlu bir katkıya sahiptir. Tüketici Markaları İş Birimimiz de kendi tüketici ürünleri portföyü için bir sınıflandırma sistemiyle tamamlanacak bir sürdürülebilirlik değerlendirmesi üzerinde çalışıyor.

Dış sürdürülebilirlik değerlendirmeleri

Bağımsız sürdürülebilirlik uzmanlarının değerlendirmesi ve takdiri, şeffaflığı artırmanın yanında sürdürülebilirlik stratejimizi ne kadar etkili bir şekilde uyguladığımız hakkında önemli geri bildirimler sağlar.

İşbirliği

İş ortaklarımız ile, tedarik zincirlerimizde sorumlu iş uygulamalarına önayak olan sürdürülebilirlik etkisini ölçeklendirmek.

Sürdürülebilir kalkınma, bu konuda harekete geçme taahhüdünü ve alanda etkili partnerlerle iş birliğini gerektirir. Farklı bakış açılarının entegrasyonu, sürdürülebilirliğin global ölçekteki karşılıklılık prensibine dayanan, karmaşık yapısını içselleştirebilmek adına sağlam bir temel sağlar. Bu şekilde alana yönelik uzman bilgisi ve kaynaklar etkili bir şekilde bir araya getirilir ve dönüşümsel harekete yön verilir. İş birliği anlayışımız, sorumluluk bilinciyle hayata geçirilen faaliyetler ve değer zinciri boyunca sürdürülebilirlik anlamında etkili ortaklıklar geliştirmeyi içermektedir.

Bu doğrultuda, tedarik zincirlerimiz boyunca kapsamlı bir sürdürülebilirlik yaklaşımı sunmak için tedarikçilerimizle iş birliği içerisinde, sorumlu kaynak sağlama yöntemlerini kullanıyoruz. Sürdürülebilir kaynak kullanımı noktasında müşterilerimizle kurduğumuz iş birliklerine de aynı derecede önem veriyoruz. Perakende ortaklarımızla sürdürülebilir ve kaynak verimli tüketimi teşvik etmek için dirsek temasıyla çalışmanın önemine inanıyoruz.

Paydaşlarımızla etkin bir diyalog yürütme konusunda kararlıyız. Sektör temsilcileri ve sivil toplum aktörleriyle birlikte dünya genelinde girişimlere dahil oluyor, politik ve sosyal tartışmalara katılıyoruz. Kurduğumuz ağ; ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki etkileri daha bütünsel bir şekilde değerlendirmemize ve birlikte sistematik çözümler geliştirmemize yardımcı oluyor.

100% Sorumlu Kaynak Kullanımı

Tedarik zincirimiz boyunca sürdürülebilirliği merkeze alan sorumlu kaynak kullanımı, insanların ve gezegenin yararına büyük bir dönüşümü hedeflememizi sağlıyor. Bu nedenle, sürdürülebilir uygulamaları ve insan haklarına saygıyı teşvik etmek amacıyla, tedarikçilerimizle sıkı bir diyalog ve iş birliği içindeyiz. Misyonumuz, sürdürülebilirlik konusunda, yasal mevzuatlara uygun faaliyet göstermenin ötesine geçerek, tüm değer zinciri boyunca etki ve değişimlere yön vermek, müşterilerimiz için sürdürülebilir değer yaratmaktır.

Partnerlerimizle birlikte yüzde 100 sorumlu kaynak kullanımı, süregelen tutkumuzu temsil ediyor. 

Ortak bir anlayış ve sorumluluk bilincine sahip global satın alma organizasyonu olarak; sorumlu tedarik kullanımına dair kararlarımızı, tüm bölgelerde, iş birimlerinde ve materyal gruplarında geçerli olacak şekilde, sorumlu tedarik stratejimize dayalı olarak almaya çalışıyoruz.

Sürdürülebilir tedarik uygulamalarını tesis etmenin ancak global tedarik zincirlerindeki her bir karar vericinin, sürdürülebilirlik ruhuyla hareket etmesi halinde mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu durum da, söz konusu sorumluluğun esas olarak kabul edilmesinin yanı sıra doğru tutumun benimsenmesini ve bilgi ve becerilerin geliştirilmesini gerektiriyor.