Sürdürülebilirlik Stratejisi

Çevresel ayak izimizi azaltırken aynı zamanda müşterilerimiz, tüketicilerimiz, içerisinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlar ve şirketimiz için daha fazla değer üretmek. Bu fikir, sürdürülebilirlik stratejimizin ve sürdürülebilirlikle ilgili iddialı hedeflerimizin merkezinde yer almaktadır.

Uzun bir süredir büyüme ve kaynak tüketimi birlikte ve birbirinden ayrılarak, erişilmesi mümkün değilmiş gibi görünüyordu.  Nüfusun arttığı ve yaşam standartlarının yükseldiği her durum kaynakların fazla tüketimi anlamına geliyor.  2050 yılına kadar nüfusun artarak yaklaşık dokuz milyar kişiye yükselmesi bekleniyor. Bu eğilimin yakın zamanda değişiklik göstermeyeceğini söyleyebiliriz. Fosil yakıtlar veya su gibi doğal kaynaklar, gezegenimizin üretimine devam etmesine oranla çok daha hızlı tüketildiğinden, kaynak tüketimi önümüzdeki yıllarda hızlanacak.

Bu gelişmeler geleceğe ilişkin zorlukları oluştururken büyük bir potansiyel de sunuyor: İnovasyon gerçekleştirme ve daha az tüketerek daha fazlasını başarmak, sürdürülebilirliğin önemli kilit noktası olacak. İnsanların iyi bir hayat yaşarken, giderek daha az malzeme kullanmalarını gerektirecek çözümlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu fikir, daha fazla kaynak tüketmeden büyümenin ve yaşam kalitesini artırmanın yeni yöntemlerini bulmaya çabaladığımız için Henkel'in sürdürülebilirlik stratejisinin merkezinde yer alıyor.  Daha az ekolojik ayak iziyle daha fazla değer yaratmak için ürünlerimizi  ve çözümlerimizi inovasyonlar ve akıllıca yollarla iyileştirmek istiyoruz. 

BİZİM İÇİN ANLAMI

2030 yılına kadar üç kat daha verimli olunması

Altı odak noktasında katkılarımız

Faaliyetlerimizi değer zinciri boyunca, sürdürülebilir gelişmenin zorluklarını yansıtan altı noktaya odaklandırdık. Yenilik yapmak ve daha az tüketerek, daha fazlasını başarabilmek, insanların yaşam kalitesini düşürmeden sürdürülebilir gelişme için önemli rol oynamaktadır. Tüm değer zinciri boyunca ürünlerimiz ve teknolojilerimizde ilerlemeyi sürdürebilmek amacıyla faaliyetlerimizle ilgili zorlukları özetleyen altı alana odaklanıyoruz. Bu odak alanlarını iki boyuta ayırdık: "Daha fazla değer" ve "Daha az ayak izi". Stratejimizin başarısı ve hedeflerimize ulaşabilmemiz için bu iki boyutun da her daim çalışanlarımızın aklında ve günlük çalışmalarında olması ve iş sürecimize yansıtılması gerekir.

Odaklandığımız alanlar ikiye ayrılmaktadır: “daha fazla değer” ve “azaltılmış ayak izi.” “Sosyal ilerleme,” “güvenlik ve sağlık” ve “performans” alanlarında yarattığımız değeri artırmayı amaçlıyoruz. “Enerji ve iklim,” “materyaller ve atıklar” ve “su ve atık su” alanlarında ise kullandığımız kaynakları ve bunun sonucunda da faaliyetlerimiz ve ürünlerimizin ekolojik ayak izini daha çok azaltmayı amaçlıyoruz. 

İlgili konuları belirlemek, içgörü ve bakış açısı kazanmak

İş faaliyetlerimiz ve raporlamalarımız için ilgili konuları belirlemek ve sınıflandırmak amacıyla, çeşitli araçları kullanarak sürdürülebilir gelişmenin getirdiği zorluklar ve fırsatlar için sürekli devam eden bir kayıt ve değerlendirme sürecini hayata geçiriyoruz. Konuların şirket, çevre, toplum ve aynı zamanda paydaşlarımız için olan önemini değerlendiriyoruz. Paydaşlarımızla kurduğumuz diyalog, iş faaliyetlerimiz dışından gelen içgörü ve bakış açılarını bize kazandırırken, öncelikler ve zorluklar konusunda ortak bir anlayışın da gelişmesini sağlıyor. Aynı zamanda çeşitli finansal ve sürdürülebilirlik odaklı derecelendirmelerin ve Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) ana esaslarının değerlendirme kriterlerini de dikkate alıyoruz. Bu süreçlerin sonuçları, öncelik analizinde belirlediğimiz altı odak alanı altında sınıflandırılabilir. Sürdürülebilir gelişmeyi, faaliyetlerimizle küresel ölçekte ve değer zinciri boyunca bu odak alanlarında yönetmeyi amaçlıyoruz. 

Odak AlanlarımızSosyal İlerlemePerformansSağlık ve GüvenlikEnerji ve İklimMateryaller ve AtıklarSu ve Atık Su